Tổng Quan về Thủ Tục Xin Học Bổng

Thủ tục cấp học bổng GRACE áp dụng cho các trường tham gia. Cha (mẹ)/người giám hộ, vui lòng nộp đơn xin của con quý vị cho trường mà quý vị lựa chọn. Trường là nguồn cung cấp thông tin cho quý vị – vui lòng liên lạc với nhân viên trường nếu quý vị có thắc mắc.

Các bước thủ tục là:

  • Điền đơn xin học bổng GRACE cho Năm Học 2016-2017  bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và gửi kèm theo các chứng từ ghi trong đơn xin.
  • Nộp đơn xin cho trường Công Giáo mà quý vị lựa chọn. Đừng quên hỏi về thủ tục tuyển sinh của trường và các nguồn  trợ cấp tài chánh khác. Nhân viên của trường cũng có thể giải đáp thắc mắc của quý vị về thủ tục cấp học bổng GRACE.
  • Nộp đơn xin tính toán nhu cầu tài chánh từ công ty trợ cấp tài chánh mà trường lựa chọn (FACTS, PSAS hoặc SMART).
  • Trường gửi các đề xuất cấp học bổng cho GRACE.
  • Nếu được phê chuẩn, GRACE sẽ gửi thư thông báo cấp học bổng tới cho các gia đình hội đủ điều kiện qua  hiệu trưởng hoặc chủ tịch trường. Trường sẽ đưa thư thông báo cấp học bổng cho cha (mẹ)/người giám hộ của các học sinh được nhận học bổng.
  • Thư chấp nhận sẽ được gửi kèm theo thư thông báo cấp học bổng. Cha (mẹ)/người giám hộ phải ký thư chấp nhận và nộp lại cho trường. Trường sẽ gửi thư chấp nhận có chữ ký cho GRACE. Sẽ không cấp ngân phiếu học bổng trừ khi có thư chấp nhận có chữ ký lưu trong hồ sơ của GRACE.
  • Ngân phiếu học bổng thường được cấp cho trường vào cuối mùa hè. Nhân viên trường sẽ đề nghị cha (mẹ)/người giám hộ tới trường để ký xác nhận ngân phiếu học bổng cho trường, số tiền này sẽ được trừ vào tiền học phí của học sinh.
  • Trường là điểm liên lạc của cha (mẹ)/người giám hộ nếu cần muốn tìm hiểu thông tin về thủ tục nộp đơn xin GRACE. Trường có trách nhiệm thông báo cho cha (mẹ)/người giám hộ nếu đơn xin học bổng bị từ chối.